ျမန္ မာ ျပည္ အ တြင္း ရွိ လက္ နက္ ကိုင္ ထား တဲ့ အ ဖြဲ႕ အ စည္း မ်ား စာ ရင္း

By / 1 week ago / Blog / No Comments
ျမန္ မာ ျပည္ အ တြင္း ရွိ လက္ နက္ ကိုင္ ထား တဲ့ အ ဖြဲ႕ အ စည္း မ်ား စာ ရင္း

ျမန္ မာ ျပည္ အ တြင္း ရွိ လက္ နက္ ကိုင္ ထား တဲ့ အ ဖြဲ႕ အ စည္း မ်ား စာ ရင္း

ျမန္ မာ ျပည္ အ တြင္း ရွိ လက္ နက္ ကိုင္ ထား တဲ့ အ ဖြဲ႕ အ စည္း မ်ား စာ ရင္း ကို သိ ေစ ခ်င္ လို႕ ပါ ။

( ၁ ) A L P / A L A / R S L P ရ ခိုင္

( ၂ ) C N F ခ်င္း

( ၃ ) D K B A 5 က လို ထူး ေဖာ

( ၄ ) K N P P က ယား

( ၅ ) K N U က ရင္

( ၆ ) K N L A က ရင္

( ၇ ) N D A A – E S S ထူး ၄

( ၈ ) N M S P မြန္

( ၉ ) N S C N – K နာ ဂ

( ၁ ၀ ) P N L O ပ အိုဝ္း

( ၁ ၁ ) S S A / S S P P ထူး ၃ ရွမ္း ေျမာက္

( ၁ ၂ ) S S A / R C S S ရွမ္း ေတာင္

( ၁ ၃ ) U W S A / P ဝ ျပည္

( ၁ ၄ ) K I O / A က ခ်င္ ထူး ၂

( ၁ ၅ ) A B S D F

( ၁ ၆ ) A A ရ ခိုင္

( ၁ ၇ ) T N L A တ ေအာင္း ( န္ )

( ၁ ၈ ) N D A – K က ခ်င္ ထူး ၁

( ၁ ၉ ) K N P L F က ယား ထူး ၂

( ၂ ၀ ) K N P D P က ယား နီ

( ၂ ၁ ) K N D P / A က ယား န ဂါး

( ၂ ၂ ) K N U S O က ယား ၾကယ္ ျဖဴ

( ၂ ၃ ) M N D A A ရွမ္း ေျမာက္ ထူး ၁

( ၂ ၄ ) J a P i k w e လား ဟူ

( ၂ ၅ ) J a k u n i လား ဟူ

( ၂ ၆ ) လား ဟူ ျပည္ သူ႔ စစ္

( ၂ ၇ ) မက္ခ္ မန္း ျပည္ သူ႔ စစ္

( ၂ ၈ ) D K B A က ရင္

( ၂ ၉ ) K P F က ရင္

( ၃ ၀ ) R R F က ခ်င္

( ၃ ၁ ) K D A က ခ်င္

( ၃ ၂ ) S S A – N ရင္း ၃

( ၃ ၃ ) S S A – N ရင္း ၇

( ၃ ၄ ) S S A – S ရင္း ၇ ၅ ၈

( ၃ ၅ ) K N G က ယန္း

( ၃ ၆ ) P S L P ပ ေလာင္

( ၃ ၇ ) K N L P က ယန္း

( ၃ ၈ ) M P D F မြန္

( ၃ ၉ ) M M A မြန္

( ၄ ၀ ) W N O / A ဝ ျပည္

( ၄ ၁ ) N U P A ရ ခိုင္

( ၄ ၂ ) L D U လား ဟူ

( ၄ ၃ ) A S A ရ ခိုင္

( ၄ ၄ ) M T U F ျမိတ္

( ၄ ၅ ) Z R O ဇို မီး

( ၄ ၆ ) K N O က ခ်င္

( ၄ ၇ ) M N D A A ကိုး ကန္႔ ထူး ၁

( ၄ ၈ ) M N D A မြန္

( ၄ ၉ ) H R P မြန္

( ၅ ၀ ) P N O ပ အိုဝ္း ထူး ၆

( ၅ ၁ ) လ ဝါး ယန္ ျပည္ သူ႔ စစ္

( ၅ ၂ ) ရ ဝမ္ ျပည္ သူ႔ စစ္

( ၅ ၃ ) ေကာင္း ခါး ျပည္ သူ႔ စစ္ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

( ၅ ၄ ) စိန္ ေက်ာက္ ျပည္ သူ႔ စစ္ ၁ ၂

( ၅ ၅ ) မိန္း ေခး ျပည္ သူ႕ စစ္

( ၅ ၆ ) ကာ လိ ျပည္ သူ႔ စစ္

( ၅ ၇ ) ဝမ့္ ပန္ ျပည္ သူ႔ စစ္

( ၅ ၈ ) နား ပြဲ ျပည္ သူ႔ စစ္

( ၅ ၉ ) မန္ ပန္ အ ဖြဲ႕

( ၆ ၀ ) မံုး ဟင္ အ ဖြဲ႕

( ၆ ၁ ) ေနာင္ မို အ ဖြဲ႕

( ၆ ၂ ) မိုင္း ေကာင္း အ ဖြဲ႕

( ၆ ၃ ) နား ေကာ္ အ ဖြဲ႕

( ၆ ၄ ) မိုင္း ယု အ ဖြဲ႕

( ၆ ၅ ) ၾကဴ ကုတ္ အ ဖြဲ႕

( ၆ ၆ ) မံုး ကိုး အ ဖြဲ႕

( ၆ ၇ ) မံုး ေပၚ အ ဖြဲ႕

( ၆ ၈ ) ေရွာက္ ေဟာ္ အ ဖြဲ႕

( ၆ ၉ ) လံု ခန္း အ ဖြဲ႕

( ၇ ၀ ) ပန္ စိန္း အ ဖြဲ႕

( ၇ ၁ ) ကြတ္ ကိုင္ အ ထူး ျပည္ သူ႔ စစ္

( ၇ ၂ ) ဖြန္း ဆိုင္ အ ဖြဲ႕

( ၇ ၃ ) ကြတ္ ကိုင္ အ ထူး ရိန္း ဂ်ား အ ဖြဲ႕

( ၇ ၄ ) တာ မိုး ညဲ အ ဖြဲ႕

( ၇ ၅ ) ပန္ ေဆး အ ဖြဲ႕

( ၇ ၆ ) လံု ထန္ အ ဖြဲ႕

( ၇ ၇ ) န မၼ တူ အ ဖြဲ႕

( ၇ ၈ ) မန္ တံု အ ဖြဲ႕

( ၇ ၉ ) ဂန္ ႔ဂြမ္း ခ်ီ ေဗြ အ ဖဲြ႕

( ၈ ၀ ) လူ ဖီ အ ဖြဲ႕

( ၈ ၁ ) စင္း ႀကိဳင္ အ ဖြဲ႕

( ၈ ၂ ) ကန္ ပိုက္ တီး အ ဖြဲ႕

( ၈ ၃ ) ပန္ တိန္ အ ဖြဲ႕

( ၈ ၄ ) ေဆာ့ ပိုင္ အ ဖြဲ႕

( ၈ ၅ ) ေလာက္ ကိုင္ အ ဖြဲ႕

( ၈ ၆ ) ပံု ပါ က်င္ လား ဟူ အ ဖြဲ႔

( ၈ ၇ ) မိုင္း ယု လား ဟူ အ ဖြဲ႔

( ၈ ၈ ) တာ ေလ ဂ်ာ ကူ နီ အ ဖြဲ႔

( ၈ ၉ ) တာ ခ်ီ လိတ္ ျပည္ သူ႔ စစ္

( ၉ ၀ ) မက္ မန္း ျပည္ သူ႔ စစ္

( ၉ ၁ ) ပန္ ေတာ္ မီ လွိဳင္း ဘြဲ႕ အ ဖြဲ႕

( ၉ ၂ ) က်ံဳ ေထာ္ အ ဖြဲ႕

( ၉ ၃ ) က တိုင္ တိ အ ဖြဲ႕

( ၉ ၄ ) ဖာ ပြန္ အ ဖြဲ႕

( ၉ ၅ ) ပိုင္ က်ံဳ အ ဖြဲ႕

( ၉ ၆ ) ေဒၚ လန္း အ ဖြဲ႕

( ၉ ၇ ) မဲ ပု လဲ အ ဖြဲ႕

( ၉ ၈ ) ေရႊ ကု ကၠိဳ အ ဖြဲ႕

( ၉ ၉ ) ျမ ဝ တီ အ ဖြဲ႕

( ၁ ၀ ၀ ) ထီး ဝါး က ေလး အ ဖြဲ႕

( ၁ ၀ ၁ ) ထီး ဟူ သန္ အ ဖြဲ႕

( ၁ ၀ ၂ ) အ တြင္း ကြင္း က ေလး အ ဖြဲ႕

( ၁ ၀ ၃ ) က်ိဳက္ ဒံု အ ဖြဲ႕

( ၁ ၀ ၄ ) ဦး မ ဟာ ဂ်ာ ရဲ႕ မ က်န္း ေဒ သ အ ဖြဲ႕ ၊ နား ရုိင္း ေဒ သ အ ဖဲြ႕

( ၁ ၀ ၅ ) ဦး မိန္း စင္ ရဲ႕ တပ္ မ ဟာ ၇ ၅ ၈ ဝမ္ ယိမ္း အ ဖြဲ႕

( ၁ ၀ ၆ ) S N P L O ရွမ္း ျပည္ လူ မ်ဳိး ေပါင္း စံု ျပည္ သူ ႔လြတ္ ေျမာက္ ေရး အ ဖဲြ႕ ( ရ လ လ ဖ ) တို႔ ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။

ျမန္ မာ နိုင္ ငံ သား တစ္ ေယာက္ အ ေန နဲ႔ သိ ရွိ ထား သင့္ တယ္ ထင္ လို႕ ပါ ။

C r e d i t း O r i g i n a l u p l o a d e r

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *