လွ်ပ္ စစ္ မီး ဘယ္ ​​ေလာက္ ​သံုး ရင္​ မီ တာ ( ၁ ) ယူ နစ္​ တက္ သ လဲ … တစ္ လ ယူ နစ္ ( ၂ ၀ ၀ ) ေလာက္ သံုး ရင္ ေငြ ဘယ္ ေလာက္ က် မ လဲ .. မ သိ ေသး သူ မ်ား အ တြက္

By / 1 month ago / Local News / No Comments
လွ်ပ္ စစ္ မီး ဘယ္ ​​ေလာက္ ​သံုး ရင္​ မီ တာ ( ၁ ) ယူ နစ္​ တက္ သ လဲ … တစ္ လ ယူ နစ္ ( ၂ ၀ ၀ ) ေလာက္ သံုး ရင္ ေငြ ဘယ္ ေလာက္ က် မ လဲ .. မ သိ ေသး သူ မ်ား အ တြက္

လွ်ပ္ စစ္ မီး ဘယ္ ​​ေလာက္ ​သံုး ရင္​ မီ တာ ( ၁ ) ယူ နစ္​ တက္ သ လဲ … တစ္ လ ယူ နစ္ ( ၂ ၀ ၀ ) ေလာက္ သံုး ရင္ ေငြ ဘယ္ ေလာက္ က် မ လဲ .. မ သိ ေသး သူ မ်ား အ တြက္

လွ်ပ္ စစ္ မီး ဘယ္ ​​ေလာက္ ​သံုး ရင္​ မီ တာ ( ၁ ) ယူ နစ္​ တက္ သ လဲ … တစ္ လ ယူ နစ္ ( ၂ ၀ ၀ ) ေလာက္ သံုး ရင္ ေငြ ဘယ္ ေလာက္ က် မ လဲ ။

လွ်ပ္ စစ္ မီး ဘယ္ ​​ေလာက္ ​သံုး ရင္​ မီ တာ ( ၁ ) ယူ နစ္​ တက္ သ လဲ ၊ တစ္ လ ယူ နစ္ ( ၂ ၀ ၀ ) ေလာက္ သံုး ရင္ ေငြ ဘယ္ ေလာက္ က် မ လဲ … ။

မီ တာ ( ၁ ) ယူ နစ္ ဆို တာ 1 K W H ( ၁ ) ကီ လို ၀ပ္ နာ ရီ ၊ ဆို လို တာ က တစ္ နာ ရီ အ တြင္း ( ၁ ) ကီ လို ၀ပ္ ( 1 0 0 0 ဝပ္ ) သုံး စြဲ လိုက္ ရင္ ( ၁ ) ယူ နစ္ သတ္ မွတ္ ပါ တယ္ ။

အ လင္း ေရာင္ ရ ဖို႔ မီး သုံး စြဲ မႈ ကို အ ၾကမ္း ဖ်ဥ္း တြက္ ၾက ရ ေအာင္ ။

( ၄ ) ေပ မီး ေခ်ာင္း ( ၁ ) ေခ်ာင္း ဟာ ေ ဘု ယ် အား ျဖင့္ ( ၄ ၀ ) ဝပ္ ပါ ။

တ နာ ရီ ၾကာ ဆက္ တိုက္ ထြန္း ထား ရင္ သုံး စြဲ ပ မာ ဏ ဝပ္ ( ၄ ၀ ) ေပါ့ ။

( ၂ ၅ ) နာ ရီ ၾကာ သုံး ရင္ ဝပ္ ( ၁ ၀ ၀ ၀ ) ျဖစ္ လို႔ ( ၄ ) ေပ မီး ေခ်ာင္း ( ၁ ) ေခ်ာင္း ကို ( ၂ ၅ ) နာ ရီ ၾကာ သုံး ရင္ တစ္ ယူ နစ္ တက္ ပါ မယ္ ။

( ၂ ) ေပ ေခ်ာင္း ဆို ရင္ နာ ရီ ( ၅ ၀ ) ၾကာ သုံး မွ တစ္ ယူ နစ္ တက္ ပါ မယ္ ။

လွ်ပ္ စစ္ ဟင္း ခ်က္ အိုး အ ရပ္ ေခၚ ဒယ္ နီ သုံး တယ္ ဆို ပါ စို႔ ။

သူ႔ ဝပ္ အား က အ ပူ ကို ထိန္း ညွိ ၿပီး မီး အား ကို အ တိုး အ ေလ်ာ့ လုပ္ တာ ျဖစ္ လို႔ ပုံ ေသ မတြက္ ဘဲ ပ်မ္း မွ် ယူ ၿပီး တြက္ ၾက ရ ေအာင္ ။

( သူ က ဝပ္ ၁ ၆ ၀ ၀ အ ျမင့္ ဆုံး ပါ ) အ ပူ ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ သုံး ခ်ိန္ ေတြ နဲ႔ သူ႔ ကုိ ဝပ္ ( ၁ ၀ ၀ ၀ ) ထား တြက္ ၾကည့္ မယ္ ။

တစ္ နာ ရီ ျကာ သုံး ရင္ တစ္ ယူ နစ္ တက္ ပါ မယ္ ။

တစ္ ရက္ မွာ ဒယ္ နီ နဲ႔ ဟင္း ခ်က္ ခ်ိန္ ( ၂ ) နာ ရီ ပဲ ထား ပါ ေတာ့ ။

( ၂ ) ယူ နစ္ တက္ ပါ မယ္ ။

ထ မင္း ေပါင္း အိုး R i c e C o o k e r နဲ႔ မ နက္ / ည ( ၂ ) ခါ ျပန္ ခ်က္ ။

( ၂ ) ယူ နစ္ ေလာက္ ပါ ပဲ ။

ည ဖက္ နား ခ်ိန္ T V ၾကည့္ ပါ ။

ငါး နာ ရီ ဆက္ တိုက္ ၾကည့္ ပါ ။

ပ်မ္း မွ် တစ္ ယူ နစ္ ၀န္း က်င္ တက္ ပါ မယ္ ။

အိမ္ မွာ ( ၄ ) ေပ မီး ေခ်ာင္း သံုး ေခ်ာင္း နဲ႔ ( ၂ ) ေပ မီး ေခ်ာင္း ( ၂ ) ေခ်ာင္း ၊ စု စု ေပါင္း ( ၅ ) ေခ်ာင္း နဲ႔ ငါး နာ ရီ ၾကာ မီး သံုး မယ္ ၊ ဒယ္ နီ တစ္ လံုး ႏွစ္ နာ ရီ ၊ ေပါင္း အိုး တစ္ လံုး ႏွစ္ နာ ရီ ၊

T V တစ္ လံုး ငါး နာ ရီ ဆို ရင္ တစ္ ရက္ ကို အ ထက္ ပါ နည္း အ တိုင္း တြက္ မီ တာ ( ၅ . ၈ ) ယူ နစ္ တက္ ပါ မယ္ ၊ တစ္ လ မွာ ( ၁ ၇ ၄ ) ယူ နစ္ တက္ ပါ မယ္ ၊ အ ခု ေစ်း တက္ ထား တဲ့ မီ တာ ယူ နစ္ ေစ်း နဲ႔ ဆို ရင္ …

၁ မွ ၃ ၀ ယူ နစ္ ၃ ၅ က်ပ္ … ၁ ၀ ၅ ၀ က်ပ္

၃ ၁ မွ ၅ ၀ ထိ ၅ ၀ က်ပ္ … ၁ ၀ ၀ ၀ က်ပ္

၅ ၁ မွ ၇ ၅ ထိ ၇ ၀ က်ပ္ … ၁ ၇ ၅ ၀ က်ပ္

၇ ၆ မွ ၁ ၀ ၀ ထိ ၉ ၀ က်ပ္ … ၂ ၂ ၅ ၀ က်ပ္

၁ ၀ ၁ မွ ၁ ၅ ၀ ထိ ၁ ၁ ၀ က်ပ္ … ၅ ၅ ၀ ၀ က်ပ္

၁ ၅ ၁ မွ ၁ ၇ ၄ ထိ ၁ ၂ ၀ က်ပ္ … ၂ ၈ ၈ ၀ က်ပ္ စု စု ေပါင္း တစ္ လ ကို ( ၁ ၄ ၄ ၃ ၀ ) က်ပ္ က် သင့္ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

တစ္ လ ကို ယူ နစ္ ( ၂ ၀ ၀ ) ေလာက္ သံုး မယ္ ဆို ရင္ ( ၁ ၇ ၅ ၅ ၀ ) က်ပ္ ကုန္ က် မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ေအာက္ မွာ မီ တာ ခ တြက္ လို႔ ရ တဲ့ L i n k ကို ထည့္ ေပး ထား ပါ တယ္ ။

အခု အိမ္သံုးအေျခခံ ပစၥည္းေတြနဲ႔ နားလည္လြယ္ေအာင္ မီတာခ တြက္ ျပ ျခင္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

အိမ္ သံုး လွ်ပ္ စစ္ ပ စၥည္း ေတြ ကို သင့္ ေလ်ာ္ တဲ့ Q u a l i t y နဲ႔ မီး အား ( ဝပ္ အား ) နည္း တာ ကို ေရြး ခ်ယ္ သံုး စြဲ သင့္ ပါ တယ္ ။

ဒီ ေအာက္ က L i n k မွာ ဝင္ ၊ မီ တာ ယူ နစ္ အ ဂၤ လိပ္ လို ေရး ထည့္ ၿပီး ေငြ ဘယ္ ေလာက္ က် သင့္ တယ္ ဆို တာ ကို တြက္ ၾကည့္ ႏိုင္ ပါ တယ္ ။

ယ ခင္ ယ ခု ႏႈန္း ေတြ ကို ပါ ႏိႈင္း ယွဥ္ ၾကည့္ လို႔ ရ ပါ တယ္ ။

h t t p s : / / m e t e r b i l l . d r k z n . n e t / မူ ရင္​း တင္ ​သူ / ျပန္ ​လည္ ​မ်ွ ​ေဝ ပါ သည္

​A u n g N a i n g N a y c h i

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *