မိ မိ ကိုယ္ မိ မိ ေသ ဒါဏ္ အ မိန္႔ ခ် မွတ္ ေသာ မ ေကြး မင္း ႀကီး ဦး ၾကာ ဥ ႏွင့္ မင္း တုန္း မင္း ႀကီး

By / 1 month ago / Blog / No Comments
မိ မိ ကိုယ္ မိ မိ ေသ ဒါဏ္ အ မိန္႔ ခ် မွတ္ ေသာ မ ေကြး မင္း ႀကီး ဦး ၾကာ ဥ ႏွင့္ မင္း တုန္း မင္း ႀကီး

မိ မိ ကိုယ္ မိ မိ ေသ ဒါဏ္ အ မိန္႔ ခ် မွတ္ ေသာ မ ေကြး မင္း ႀကီး ဦး ၾကာ ဥ ႏွင့္ မင္း တုန္း မင္း ႀကီး

ပု ဂံ ေက်ာက္ ျဖဳန္း ဥ တစ္ လံုး ဟု ဆို ေသာ ငယ္ စဥ္ က ေက်ာက္ ရူး ေရာ ဂါ ရွိ ေသာ ၾကက္ တိုက္ ငွက္ တိုက္ ခ်ိဳး ေထာင္ ငွက္ ေထာင္ ဝါ သ နာ ၾကီး လွ ေသာ ပု ဂံ မင္း ၾကီး သည္ ညီ ေတာ္ မင္း တုန္း မင္း ၏ နန္း ခ် ျခင္း ကို ခံ ရ ေသာ အ ခါ ညီ ေတာ္ မင္း တုန္း မင္း အား ညီ ေတာ္ ဘု ရင္ ၾကာ ၾကာ လုပ္ ခ်င္ ရင္ ေဂြး ကို လုံ ေအာင္ ထိန္း ကြဲ႕ ဟု မွာ ေတာ္ မူ ရွာ သည္ ။

ပု ဂံ မင္း ၾကီး မွာ ခဲ႕ ေသာ ေဂြး လံု ေအာင္ ထိန္း ဆို သည္ မွာ ( မ ေကြး ) မင္း ၾကီး ဦး ၾကာ ဥ ( ေယာ မင္း ႀကီး ဦး ဘိုး လႈိင္ ၏ ေယာ ကၡ မ ေတာ္ စပ္ သူ ဝန္ ရွင္ ေတာ္ မင္း ႀကီး မ ဟာ မင္း လွသီ ဟ သူ ဘဲြ႕ ခံ ) ကို ရည္ ညႊန္း ေျပာ ဆို ျခင္း ျဖစ္ ၏ ။

မ ေကြး မင္း ၾကီး သည္ သာ ယာ ဝ တီ မင္း ၾကီး စိတ္ ေဖာက္ ျပန္ သြား ေသာ အ ခါ ပု ဂံ မင္း ကို ထီး နန္း ရ ေစ ရန္ ကူ ညီ ခဲ႕ ၏ ။

မင္း တုန္း မင္း က ပု ဂံ မင္း ကို တိုက္ ခိုက္ ရာ အ မ ရ ပူ ရ ျမိဳ႕တြင္း မွ မင္း တုန္း မင္း ကို ကူ ညီ ေပး ခဲ႕ ၏ ။

ျမင္ ကြန္း ျမင္း ခုန္ တိုင္ အ ေရး အ ခင္း ၌ မင္း သား ညီ ေနာင္ ဘက္ မွ ကူ ညီ ျပန္ ၏ ။

ဤ ျဖစ္ ရပ္ ကား ျမင္ ကြန္း ျမင္း ခံု တိုင္ မင္း သား အ ေရး ေတာ္ ပုံ ႏွင့္ ဆက္ စပ္ ေန ေလ သည္ ။

ျမင္ ကြန္း မင္း သား က ဘ ေထြး ေတာ္ အိမ္ ေရွ႕ စံ က ေနာင္ မင္း သား ကို လုပ္ ျကံ သတ္ ျဖတ္ ပစ္ ေလ ေသာ အ ခါ က ေနာင္ မင္း ၏ ရင္ ေသြး ေတာ္ ပ တိမ္း မင္း သား မွာ မ ခံ မ ရပ္ နိုင္ ျဖစ္ ၿပီး မင္း တုန္း မင္း တ ရား ႀကီး ကိုု ပုန္ ကန္ ေလ ေတာ့ သည္ ။

အ ကယ္ ၍ အိမ္ ေရွ႕ စံ က ေနာင္ မင္း လုပ္ ၾကံ မ ခံ ရ ၍ ရွင္ ဘု ရင္ ျဖစ္ လွ်င္ ပ တိန္း မင္း သားသည္ အိမ္ ေရွ႕ စံ ( ေနာင္ တြင္ ရွင္ ဘု ရင္ ျဖစ္ မည့္ သူ ) အ ေလာင္း အ လ်ာ ျဖစ္ ႏိုင္ သည္ ။

သူ ၏ ဖ ခင္ လုပ္ ၾကံ ခံ လိုက္ ရ သည့္ အ ခါ သူ ၏ ရွင္ ဘု ရင္ အိမ္ မက္ သည္ လည္း ေပ်ာက္ ကြယ္ ၍ သူ ၏ ရပ္ တည္ မႈ ပါ မ ေသ ခ်ာ မ ေရ ရာ ေတာ့ ေခ် ။

ဤ သည့္ ပုန္ ကန္ မႈ ႀကီး ၌ နန္း တြင္း မွ ေန ၍ မ ေကြး မင္း ႀကီး ဦး ၾကာ ဥ က လွ်ို႔ ဝွ က္စြာ ရိကၡာ မ်ား ေထာက္ ပံ႔ ျခင္း ျပဳ သည္ ဆို ၏ ။

ေနာက္ အ ေရး ေတာ္ ၿပီး စီး သြား ေသာ အ ခါ ” မ ေကြး မင္း ႀကီး က စား နပ္ ရိ ကၡာ ” သူ ပုန္ ပတိန္း မင္း သား တို႔ ဖက္ ကို ေထာက္ ပံ့ ကူ ညီ ခဲ့ သည္ ဟူ ၍ အ မႈ ႀကီး ေပၚ လာ ေလ ၏ ။

သို႔ ေသာ္ လည္း မ ေကြး မင္း ႀကီး က ႐ြံ႕ ေၾကာက္ တုန္ လႈပ္ ျခင္း အ လ်င္း ပင္ မ ရွိ ေခ် ။

မင္း တုန္း မင္း တ ရား သည္ သူ မ်ား ေျပာ တိုင္း ယုံ ၾကည္ ေတာ္ မ မူ ေလ ဘဲ အ မႈ မွန္ ျဖစ္ ေစ ရန္ အ လို႔ ငွာ မ ေကြး မင္း ႀကီး ကို ေရွ႕ ေတာ္ ေခၚ ေစ လ်က္ မႉး မတ္ ဗိုလ္ ပုံ စုံ ရာ ေရွ႕ ေမွာက္ ၌ ကိုယ္ တိုင္ စစ္ ေဆး ေတာ္ မူ လွ်င္ မ ေကြး မင္း ႀကီး က ကြယ္ ဝွက္ ျခင္း မ ရွိ ။

ဟုတ္ မွန္ ေၾကာင္း ဝန္ ခံ သံ ေတာ္ ဦး တင္ လိုက္ ၏ ။

ထို အ ခါ မင္း တုန္း မင္း ႀကီး မွ …

” ေကာင္း ၿပီ ၊ အ မတ္ ႀကီး သည္ လႊတ္ ေတာ္ တ ရား သူ ႀကီး လည္း ျဖစ္ သည္ ။

အ မတ္ ႀကီး ၏ အ မႈ ကို အ မတ္ ႀကီး ကိုယ္ တိုင္ စီ ရင္ ခ်က္ ခ် ရ မည္ ” ဟု မိန႔္ ေတာ္ မူ ၏ ။

ထို အ ခါ မ ေကြး မင္း ျကီး က မိ မိ တ ရား အ တြက္ မိ မိ ကိုယ္ တိုင္ တ ရား သူ ႀကီး ေကာင္းတို႔ ၏ ေန ရာ ၌ ရပ္ တည္ လ်က္ ဤ သို႔ စီ ရင္ ခ်က္ ခ် ေလ သည္ ။

သူ ပုန္ ရန္ သူ အား စား နပ္ ရိ ကၡာ မ်ား ေထာက္ ပံ့ ေသာ သူ သည္ ၿမိဳ႕ ကို ေက်ာ္ ေသာ အ မႈ ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ သက္ ရွိ သက္ မဲ့ ဥ စၥာ ပ စၥည္း အား လုံး ကို သိမ္း ေစ ၊ ရာ ထူး စည္း စိမ္ ကို ႏႈတ္ သိမ္း ေစ ၊ တစ္ ေဆြ လုံး တစ္ မ်ိဳး လုံး ကို လည္း မီး ေလာင္ တိုက္ သြင္း ေစ ၊ မိ မိ ကိုယ္ တိုင္ ကို လည္း သတ္ ေစ ”

ဟူ ၍ စီ ရင္ ခ်က္ ခ် ေလ သ တည္း ။

ဤ စီ ရင္ ခ်က္ ေၾကာင့္ မင္း တုန္း မင္း တ ရား မွာ အံ့ အား သင့္ စြာ ျဖင့္ ဤ သို႔ မိန႔္ ေတာ္ မူ ၏ ။

” မင္း ႀကီး သည္ မင္း အ ဆက္ ဆက္ အ မႈ ေတာ္ ကို ထမ္း ေဆာင္ ခဲ့ ေသာ ဂုဏ္ ထူး ရွိ သည္ ။

မိ မိ ကိုယ္ ၌ မႈ ျပစ္ ရွိ သည္ ကို မ ထိန္ မ ခ်န္ ဟုတ္ မွန္ သည့္ အ တိုင္း တင္ ေလွ်ာက္ သည္ ။

ေရွး ထုံး ေရွး စံ စာ တမ္း စာ လာ ရွိ သည့္ အ တိုင္း စည္း စိမ္ ရာ ထူး ကို မ ငဲ့ ကြက္ ၊ အ သက္ ႏွင့္ တ ကြ ဆုံး ရႈံး ေစ ရန္ ရဲ ရဲ ဝံ့ ဝံ့ မွန္ ကန္ ရာ တ ရား လမ္း ရွိ သည့္ အ တိုင္း စီ ရင္ ခ်က္ ေပး ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ ဝံ့ ေသာ ဂုဏ္ ထူး ရွိ ေပ သည္ ။

ယင္း သို႔ ေျဖာင့္ မတ္ ေသာ မင္း ႀကီး ကို ၄င္း စီ ရင္ ခ်က္ ခ် သည့္ အ တိုင္း မ ျပဳ မ စီ ရင္ ထိုက္ ေပ ။

မိ မိ အ သက္ စည္း စိမ္ ကို စိုး ရိမ္ ေသာ ေၾကာင့္ သာ ဓား နီး ရာ ကို ခို ရ ေသာ အ ရာ ျဖစ္ ေခ် သည္ ။

သို႔ျဖစ္၍ သက္ေတာ္ရွည္မင္းႀကီးရာထူးကို ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူလိုက္သည္”ဟူ၍ မိန႔္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေက်ာက္စီေတာင္ေဝွးကို သနားေတာ္မူေလသတည္း။

အ ေျမာ္ အ ျမင္ ရွိ ေသာ မင္း တုန္း မင္း ၾကီး ၏ စိတ္ ထား ျပည့္ ဝ ေသာ ေၾကာင့္ အ သတ္ မ ခံ ရ ေပ ။

အ မႈ ၏ အ ဖ်ား ပိုင္း ကို မ ရႈ ေလ ဘဲ ရင္း ျမစ္ ကို လိုက္ ၍ ” မႈ ျပစ္ ထင္ ရွား ေလ တိုင္း ကို လည္း အ ျပစ္ မ ေပး အပ္ ” ဟူ ေသာ သာ ဓ က တစ္ ရပ္ အ ျဖစ္ ျဖင့္ ရာ ဇ ဝင္ တစ္ ေန ရာ တြင္ ဆီ မီး တစ္ ခြက္ လင္း လက္ ေစ ခဲ့ ေပ သ တည္း ။

C r e d i t : ဒ ဂုန္ ဦး စန္း ေငြ

မွတ္ ခ်က္ ။ ။ ၁ ၉ ၇ ၁ ခုႏွစ္ ၊ စက္ တင္ ဘာ လ ၊ အ တြဲ ( ၃ ) ၊ အ မွတ္ ( ၁ ၁ ) ထုတ္ ျဖဴ နီ ညို ျပာ မ ဂၢ ဇင္း ေဆာင္းပါး ကို ျပန္ ၍ ေကာက္ ႏႈတ္ ထား ျခင္း ျဖစ္ ပါ သည္ ။

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *