ဗစ္ တိုး ရီး ယား အ မႈ မွာ ေအာင္ ႀကီး ဘက္ က လိုက္ ေပး မယ့္ မု ဒိမ္း မႈ ကို စက္ ဆုပ္ ႐ြံ ရွာ တဲ့ ေရွ႕ ေန ဦး ခင္ ေမာင္ ေဇာ္( V i d e o F i l e ပါ ၀င္)

By / 2 weeks ago / Local News / No Comments
ဗစ္ တိုး ရီး ယား အ မႈ မွာ ေအာင္ ႀကီး ဘက္ က လိုက္ ေပး မယ့္ မု ဒိမ္း မႈ ကို စက္ ဆုပ္ ႐ြံ ရွာ တဲ့ ေရွ႕ ေန ဦး ခင္ ေမာင္ ေဇာ္( V i d e o F i l e ပါ ၀င္)

ဗစ္ တိုး ရီး ယား အ မႈ မွာ ေအာင္ ႀကီး ဘက္ က လိုက္ ေပး မယ့္ မု ဒိမ္း မႈ ကို စက္ ဆုပ္ ႐ြံ ရွာ တဲ့ ေရွ႕ ေန ဦး ခင္ ေမာင္ ေဇာ္( V i d e o F i l e ပါ ၀င္)

“ ကို ေအာင္ ႀကီး လႊတ္ ႐ုံ တင္ မ ဟုတ္ ဘူး ။

ဒီ အ မႈ မွာ ဒီ က ေလး မ ေလး အင္ မ တန္ နစ္ နာ တယ္ ။

သူ႕ မိ သား စု လည္း နစ္ နာ တယ္ ။

အဲ့ ဒါ ေၾကာင့္ တစ္ ကယ္ က်ဴး လြန္ တာ ဘယ္ သူ လဲ ဆို တာ ေပၚ ေလာက္ တဲ့ အ ေန အ ထားမ်ိဳး ရွိ ေအာင္ ဒီ အ မႈ ထဲ မွာ စစ္ ရင္း ၊ စစ္ ရင္း နဲ႕ ေဖာ္ ထုတ္ ဖို႔ ႀကိဳး စား ပါ မယ္ ”

ကို ေအာင္ ႀကီ း မ ဟုတ္ ဘဲ အ စြပ္ စြဲ ခံ ရ တယ္ ။

အ ေစာ တုန္း က လြတ္ ထား တယ္ ဗ်ာ ။

ၿပီး ေတာ့ မွ ေကာက္ ၿပီး တင္ လိုက္ တယ္ ။

အဲ့ လို ျဖစ္ တဲ့ အ ေျခ အ ေန မ်ိဳး ကို ျဖစ္ ေအာင္ တြန္း ပို႔ တာ တ မင္ တြန္း ပို႔ တာ ရွိ သ လား ။

ရွိ ရင္ အဲ့ ဒီ လက္ သည္ ဘယ္ သူ ေတြ လဲ ။

အဲ့ ဒီ အ ခ်က္ ၃ ခ်က္ ကို ဒီ ႐ုံး မွာ ေဖာ္ ထုတ္ ဖို႔ ႀကိဳး စား ပါ့ မယ္ ”

V i d e o ၾကည့္ ရန္

ဗစ္တိုးရီးယားအမႈမွာ ေအာင္ႀကီးဘက္ကလိုက္ေပးမယ့္ ေရွ႕ေနနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္

မုဒိမ္းမႈကို စက္ဆုပ္ရြံရွာတဲ့ ေရွ႕ေနက ဗစ္တိုးရီးယားအမႈမွာ ေအာင္ႀကီးဘက္က လိုက္ေပးမယ္#MizzimaTV“အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ၿပီးေတာ့ ကိုေအာင္ႀကီး လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါမယ္’“ကိုေအာင္ႀကီး လႊတ္႐ံုတင္ မဟုတ္ဘူး။ ဒီအမႈမွာ ဒီကေလးမေလး အင္မတန္ နစ္နာတယ္။ သူ႔မိသားစုလည္း နစ္နာတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ တစ္ကယ္က်ဴးလြန္တာ ဘယ္သူလဲဆိုတာ ေပၚေလာက္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးရွိေအာင္ ဒီအမႈထဲမွာ စစ္ရင္း၊ စစ္ရင္းနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါမယ္"“ကိုေအာင္ႀကီး မဟုတ္ဘဲ အစြပ္စြဲခံရတယ္။ အေစာတုန္းက လြတ္ထားတယ္ဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့မွ ေကာက္ၿပီး တင္လိုက္တယ္။ အဲ့လိုျဖစ္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကို ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႔တာ တမင္တြန္းပို႔တာ ရွိသလား။ ရွိရင္ အဲ့ဒီ လက္သည္ ဘယ္သူေတြလဲ။ အဲ့ဒီအခ်က္ ၃ခ်က္ကို ဒီ႐ံုးမွာ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ့မယ္"- ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန(႐ိုက္ကူး- ေအာင္ျမတ္သူ/မဇၩိမ)

Posted by Mizzima – News in Burmese on Tuesday, July 9, 2019

C r e d i t — ဦး ခင္ ေမာင္ ေဇာ္ ၊ တ ရား လႊတ္ ေတာ္ ေရွ ႕ေန > > > / မ ဇၩိ မ

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *