လက္ ဖက္ ရည္ ဆိုင္ တြင္း အုပ္ စု ဖြဲ႕ ဓါး ခုတ္ မႈ C C T V မွတ္ တမ္း ဗြီ ဒီ ယို ဖိုင္

By / 3 months ago / Local News / No Comments
လက္ ဖက္ ရည္ ဆိုင္ တြင္း အုပ္ စု ဖြဲ႕ ဓါး ခုတ္ မႈ C C T V မွတ္ တမ္း ဗြီ ဒီ ယို ဖိုင္

လက္ ဖက္ ရည္ ဆိုင္ တြင္း အုပ္ စု ဖြဲ႕ ဓါး ခုတ္ မႈ C C T V မွတ္ တမ္း ဗြီ ဒီ ယို ဖိုင္

လက္ ဖက္ ရည္ ဆိုင္တြင္း အုပ္ စု ဖြဲ႕ ဝင္ ရာက္ ဓါး ခုတ္ မႈ C C T V မွတ္ တမ္း ကေ န တစ္ ဆင့္ ပစ္ မႈ က်ဳး လြန္ သူ တြ ကို ဖမ္း ဆီး ရ မိ

၀ ၇ .. ၀ ၆ .. ၂ ၀ ၁ ၉

ၿမိတ္တြင္ လက္ ဖက္ ရည္ ဆိုင္တြင္း ဝင္ ရာက္ ၿပီး အုပ္ စု ဖြဲ႕ ဓါး ခုတ္ မႈ က်ဴး လြန္ သူ တြ ကို ရဲ တပ္ဖြဲ႕ က ၄ ၈ နာ ရီ အ တြင္း ဖမ္း ဆီး ရ မိ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

ၿမိတ္ ၿမိဳ႕ ၊ သာ က တ ရပ္ ၊ သဲ ကြင္း ၂ လမ္း ရွိ ဧ ဒင္ လက္ ဖက္ ရည္ ဆိုင္တြင္း ဇြန္ လ ၄ ရက္ေ န႔ ၊ ည ၈ နာ ရီ ခန္ ႔က အုပ္ စု ဖြဲ႕ ဓါး ခုတ္ မႈျဖစ္ပြား တာေၾကာင့္ လူ ၄ ဦး ထိ ခိုက္ ဒဏ္ ရာ ရ ရွိ ခဲ့ တာ ပါ ။

အ ဆို ပါျဖစ္ စဥ္ နဲ ႔ပတ္ သက္ ၿပီး မ်က္ ျမင္ သက္ သေ ေတြ နဲ ႔C C T V မွတ္ တမ္း တြကေ န တစ္ ဆင့္ ပစ္မႈ က်ဴး လြန္ သူ တြ ကို အ ခု လို ဖမ္း ဆီး ရ မိ ခဲ့ တာ လည္း ဖစ္ ပါ တယ္ ။

လ တ္တေ လာ မွာ ျပစ္ မႈ က်ဴး လြန္ သူ ၇ ဦး ကို ဖမ္း ဆီး ထား ၿပီး က်န္ ရွိ န သူ တြ ကို ဆက္ လက္ စံု စမ္း မ ႈေတြ ပဳ လုပ္ န ပါ တယ္ ။

” ဓါး ခုတ္ မႈ မွာ ပါ ဝင္ တဲ့ တ ရား ခံ တ ခ်ိဳ႕ ကို ဇြန္ လ ၆ ရက္ န႔ မွာ ပစ္ မႈ က်ဴး လြန္ တဲ့ အ ခ်ိန္ က အ သံုး ပဳ တဲ့ သက္ သ ခံ ပ စၥည္း တြ နဲ ႔အ တူ ၆ ေယာက္ မိ တယ္ ။

၇ ရက္ န ႔႔မွာ ၁ ေယာ က္ ထပ္ မိ တယ္ ။

ေလာ လာ ဆယ္ ၇ ေယာက္ မိ ထား တယ္ ။

ဒီ ေန ႔ရ မာန္ ယူ ၿပီး ရင္ စစ္ ဆး ပါ မယ္ ။

က်န္ တဲ့ တ ရား ခံ တြ ကို ဖမ္း ဆီး မိ ဖို ႔အ တြက္ စံု စမ္း စစ္ ဆး ေန ပါ တယ္ ”” လို ႔ၿမိဳ႕ မ ရဲ စ ခန္း မွ တာ ဝန္ မွဴး က ေျပာ ပါ တယ္ ။

အ ခု ဖမ္း ဆီး ရ မိ သူ ေတြ ဟာ ရ ပုန္း နယ္ေျမ တြင္း မွ အုပ္ ပိုင္ စိုး ( ခ ) နာင္ ပိုး ( ၁၈ ) နွစ္ ၊ တ ပည့္ ၿဖိဳး ဝ ( ခ ) ေဆး ခါး ( ၁၈ ) နွစ္ ၊ ရဲ မြန္ ထြး ( ခ ) ရဲ ရဲ ( ၁၈ ) နွစ္ ၊ ေဇာ္ ပိုင္ လင္း ( ၁၉ ) နွစ္ ၊ န မတ္ ဦး ( ၁၉ ) နွစ္ ၊ ေဇာ္ ပိုင္ ( ၁၇ ) နွစ္ ၊ တို႔ ကို ဖမ္း ဆီး ရ မိ ၿပီး ဇြန္ လ ၇ ရက္ န ႔မွာ ပု ဂံ ႀကီး ( အ သက္ ၊ မိ ဘ အ မည္ စံု စမ္း ဆဲ ) ကို ထပ္ မံ ဖမ္း ဆီး ရ မိ ခဲ့ တာ ပါ ။

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္း အုပ္စုဖြဲ႕ ဝင္ေရာက္ဓါးခုတ္မႈ CCTV မွတ္တမ္းကေနတစ္ဆင့္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူေတြကိုဖမ္းဆီးရမိ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••🗓၀၇..၀၆..၂၀၁၉..ၿမိတ္တြင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္းဝင္ေရာက္ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕ဓါးခုတ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၄၈ နာရီအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ ..ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ သာေကတရပ္၊ သဲကြင္း ၂ လမ္းရွိ ဧဒင္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္း ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔၊ ည ၈ နာရီခန္႔က အုပ္စုဖြဲ႕ဓါးခုတ္မႈျဖစ္ပြားတာေၾကာင့္ လူ ၄ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့တာပါ။ ..အဆိုပါျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မ်က္ျမင္သက္ေသေတြနဲ႔ CCTV မွတ္တမ္းေတြကေနတစ္ဆင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို အခုလိုဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။..လတ္တေလာမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၇ ဦးကိုဖမ္းဆီးထားၿပီး က်န္ရွိေနသူေတြကို ဆက္လက္စံုစမ္းမႈေတြျပဳလုပ္ေနပါတယ္။.." ဓါးခုတ္မႈမွာပါဝင္တဲ့ တရားခံတခ်ိဳ႕ကို ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔မွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့အခ်ိန္က အသံုးျပဳတဲ့ သက္ေသခံပစၥည္းေတြနဲ႔အတူ ၆ ေယာက္မိတယ္။ ၇ ရက္ေန႔႔မွာ ၁ ေယာက္ထပ္မိတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ၇ ေယာက္မိထားတယ္ ။ ဒီေန႔ ရမာန္ယူၿပီးရင္ စစ္ေဆးပါမယ္။ က်န္တဲ့တရားခံေတြကိုဖမ္းဆီးမိဖို႔အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနပါတယ္""လို႔ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ တာဝန္မွဴးက ေျပာပါတယ္။..အခုဖမ္းဆီးရမိသူေတြဟာ ေရပုန္းနယ္ေျမတြင္းမွ အုပ္ပိုင္စိုး(ခ)ေနာင္ပိုး (၁၈)နွစ္၊ ျပည့္ၿဖိဳးေဝ(ခ)ေဆးခါး (၁၈)နွစ္၊ ရဲမြန္ေထြး(ခ)ရဲရဲ (၁၈)နွစ္၊ ေဇာ္ပိုင္လင္း (၁၉)နွစ္၊ ေနျမတ္ဦး (၁၉)နွစ္၊ ေဇာ္ပိုင္ (၁၇)နွစ္ ၊ တို႔ကို ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔မွာ ပုဂံႀကီး (အသက္၊ မိဘအမည္စံုစမ္းဆဲ)ကို ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ့တာပါ။..ဓါးခုတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက အမႈဖြင့္အေရးယူထားပါတယ္။..#SouthernerTVNews#STV(via)ျမတ္ထြဋ္ (ၿမိတ္)

Posted by Jet Tin on Friday, June 7, 2019

ဓါး ခုတ္ မႈ က်ဴး လြန္ သူ မ်ား ကို ၿမိတ္ ၿမိဳ႕ မ ရဲ စ ခန္း က အ မႈ ဖြင့္ အေ ရး ယူ ထား ပါ တယ္ ။

S o u t h e r n e r T V N e w s S T V ( v i a ) ျမတ္ထြဋ္ ( ၿမိတ္ )

Unicode Version

လက် ဖက် ရည် ဆိုင် တွင်း အုပ် စု ဖွဲ့ ဓါး ခုတ် မှု C C T V မှတ် တမ်း ဗွီ ဒီ ယို ဖိုင်

လက် ဖက် ရည် ဆိုင်တွင်း အုပ် စု ဖွဲ့ ဝင် ရာက် ဓါး ခုတ် မှု C C T V မှတ် တမ်း ကေ န တစ် ဆင့် ပစ် မှု ကျုး လွန် သူ တွ ကို ဖမ်း ဆီး ရ မိ

၀ ၇ .. ၀ ၆ .. ၂ ၀ ၁ ၉

မြိတ်တွင် လက် ဖက် ရည် ဆိုင်တွင်း ဝင် ရာက် ပြီး အုပ် စု ဖွဲ့ ဓါး ခုတ် မှု ကျူး လွန် သူ တွ ကို ရဲ တပ်ဖွဲ့ က ၄ ၈ နာ ရီ အ တွင်း ဖမ်း ဆီး ရ မိ ခဲ့ ပါ တယ် ။

မြိတ် မြို့ ၊ သာ က တ ရပ် ၊ သဲ ကွင်း ၂ လမ်း ရှိ ဧ ဒင် လက် ဖက် ရည် ဆိုင်တွင်း ဇွန် လ ၄ ရက်ေ န့ ၊ ည ၈ နာ ရီ ခန့်က အုပ် စု ဖွဲ့ ဓါး ခုတ် မှုဖြစ်ပွား တာကြောင့် လူ ၄ ဦး ထိ ခိုက် ဒဏ် ရာ ရ ရှိ ခဲ့ တာ ပါ ။

အ ဆို ပါဖြစ် စဉ် နဲ့ပတ် သက် ပြီး မျက် မြင် သက် သေ တွေ နဲ့C C T V မှတ် တမ်း တွကေ န တစ် ဆင့် ပစ်မှု ကျူး လွန် သူ တွ ကို အ ခု လို ဖမ်း ဆီး ရ မိ ခဲ့ တာ လည်း ဖစ် ပါ တယ် ။

လ တ်တေ လာ မှာ ပြစ် မှု ကျူး လွန် သူ ၇ ဦး ကို ဖမ်း ဆီး ထား ပြီး ကျန် ရှိ န သူ တွ ကို ဆက် လက် စုံ စမ်း မ ှုတွေ ပု လုပ် န ပါ တယ် ။

” ဓါး ခုတ် မှု မှာ ပါ ဝင် တဲ့ တ ရား ခံ တ ချို့ ကို ဇွန် လ ၆ ရက် န့ မှာ ပစ် မှု ကျူး လွန် တဲ့ အ ချိန် က အ သုံး ပု တဲ့ သက် သ ခံ ပ စ္စည်း တွ နဲ့အ တူ ၆ ယောက် မိ တယ် ။

၇ ရက် န့မှာ ၁ ယော က် ထပ် မိ တယ် ။

လော လာ ဆယ် ၇ ယောက် မိ ထား တယ် ။

ဒီ နေ့ရ မာန် ယူ ပြီး ရင် စစ် ဆး ပါ မယ် ။

ကျန် တဲ့ တ ရား ခံ တွ ကို ဖမ်း ဆီး မိ ဖို့အ တွက် စုံ စမ်း စစ် ဆး နေ ပါ တယ် ”” လို့မြို့ မ ရဲ စ ခန်း မှ တာ ဝန် မှူး က ပြော ပါ တယ် ။

အ ခု ဖမ်း ဆီး ရ မိ သူ တွေ ဟာ ရ ပုန်း နယ်မြေ တွင်း မှ အုပ် ပိုင် စိုး ( ခ ) နာင် ပိုး ( ၁၈ ) နှစ် ၊ တ ပည့် ဖြိုး ဝ ( ခ ) ဆေး ခါး ( ၁၈ ) နှစ် ၊ ရဲ မွန် ထွး ( ခ ) ရဲ ရဲ ( ၁၈ ) နှစ် ၊ ဇော် ပိုင် လင်း ( ၁၉ ) နှစ် ၊ န မတ် ဦး ( ၁၉ ) နှစ် ၊ ဇော် ပိုင် ( ၁၇ ) နှစ် ၊ တို့ ကို ဖမ်း ဆီး ရ မိ ပြီး ဇွန် လ ၇ ရက် န့မှာ ပု ဂံ ကြီး ( အ သက် ၊ မိ ဘ အ မည် စုံ စမ်း ဆဲ ) ကို ထပ် မံ ဖမ်း ဆီး ရ မိ ခဲ့ တာ ပါ ။

ဓါး ခုတ် မှု ကျူး လွန် သူ များ ကို မြိတ် မြို့ မ ရဲ စ ခန်း က အ မှု ဖွင့် အေ ရး ယူ ထား ပါ တယ် ။

S o u t h e r n e r T V N e w s S T V ( v i a ) မြတ်ထွဋ် ( မြိတ် )

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *