ေမာ္ ေတာ္ ယာဥ္ ( ၆ ) စီးႏွင့္ လူ မ်ား အား ထြက္ ေျပးႏိုင္ မႈ မ ရွိ ေစ ရန္ ေသ နတ္ ပစ္ ေဖာက္ ေျခာက္ လွန႔္ ဟန႔္ တား ေသာ္ လည္း ေမာ္ ေတာ္ ယာဥ္ ( ၁ ) စီး ျဖင့္ ထြက္ ေျပး လြတ္ ေျမာက္ သြား

By / 2 weeks ago / Local News / No Comments
ေမာ္ ေတာ္ ယာဥ္ ( ၆ ) စီးႏွင့္ လူ မ်ား အား ထြက္ ေျပးႏိုင္ မႈ မ ရွိ ေစ ရန္ ေသ နတ္ ပစ္ ေဖာက္ ေျခာက္ လွန႔္ ဟန႔္ တား ေသာ္ လည္း  ေမာ္ ေတာ္ ယာဥ္ ( ၁ ) စီး ျဖင့္ ထြက္ ေျပး လြတ္ ေျမာက္ သြား

ေမာ္ ေတာ္ ယာဥ္ ( ၆ ) စီးႏွင့္ လူ မ်ား အား ထြက္ ေျပးႏိုင္ မႈ မ ရွိ ေစ ရန္ ေသ နတ္ ပစ္ ေဖာက္ ေျခာက္ လွန႔္ ဟန႔္ တား ေသာ္ လည္း ေမာ္ ေတာ္ ယာဥ္ ( ၁ ) စီး ျဖင့္ ထြက္ ေျပး လြတ္ ေျမာက္ သြား

က နီ ၊ ေအာက္ တို ဘာ ၈ – ဌာ န ဆိုင္ ရာ မ်ား ပါ ဝင္ ေသာ ပူး ေပါင္း အ ဖြဲ႕ သည္ မုံ ႐ြာ – ယာ ႀကီး – က ေလး ဝ ကား လမ္း တြင္ ယာဥ္ ၇ စီး ပါ သစ္ ေမွာင္ ခို ယာဥ္ တန္း ဖမ္း ဆီး ရ မိ ခဲ့ ၍ ထြက္ မ ေျပး သြား ေစ ရန္ ေသ နတ္ ပစ္ ေဖာက္ ေျခာက္ လွန႔္ ဟန႔္ တား ခဲ့ ေသာ္ လည္း သစ္ ေမွာင္ ခို ယာဥ္ တစ္ စီးႏွင့္ တ ရား ခံ မ်ား အား လုံး ထြက္ ေျပး လြတ္ ေျမာက္ သြား သည့္ ျဖစ္ စဥ္ ျဖစ္ ပြား ခဲ့ ေၾကာင္း သိ ရိွ ရ သည္ ။

အ ဆို ပါ ျဖစ္ စဥ္ သည္ ေအာက္ တို ဘာ ၆ ရက္ ေန႔ က မုံ ႐ြာ – ယာ ႀကီး – က ေလး ဝ ကား လမ္း ၊ မိုင္ တိုင္ အ မွတ္ ( ၅ ၄ ) ၊ ေဒ သ အ ေခၚ ေက်ာက္ ေတာင္ ေကြ႕ လမ္း ေဘး တြင္ ျဖစ္ ပြား ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း သစ္ ေတာ ဦး စီး ဌာ န မွ သိ ရိွ ရ သည္ ။

အ ေလာင္း ေတာ္ ကႆ ပ အ မ်ိဳး သား ဥ ယ်ာဥ္ ၊ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး မႉး ဦး ေဆာင္ ေသာ ဥ ယ်ာဥ္ ဝန္ ထမ္း မ်ား ၊ စစ္ ကိုင္း တိုင္း ေဒ သ ႀကီး ၊ မုံ ႐ြာ ခ ႐ိုင္ ၊ က နီ ၿမိဳ႕ နယ္ သစ္ ေတာ ဦး စီး ဌာ န မွ ဦး စီး အ ရာ ရွိႏွင့္ သစ္ ေတာ ဝန္ ထမ္း မ်ား ၊ ခ ႐ိုင္ စစ္ ေၾကာင္း အ ဖြဲ႕ မွ သစ္ ေတာ ဝန္ ထမ္း မ်ား ၊ သစ္ ေတာ လုံ ၿခဳံ ေရး ရဲ တပ္ ဖြဲ႕ ဝင္ မ်ား ၊ ျမန္ မာႏိုင္ ငံ ရဲ တပ္ ဖြဲ႕ ဝင္ မ်ား ၊ အ ထြေ ေထြ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး ဦး စီး ဌာ န မွ ဝန္ ထမ္း မ်ား ပါ ဝင္ ေသာ ပူး ေပါင္း အ ဖြဲ႕ သည္ တ ရား မ ဝင္ သစ္ႏွင့္ သစ္ ေတာ ထြက္ ပ စၥည္း မ်ား ခိုး ထုတ္ သယ္ ယူ မႈ ကို ေစာင့္ ၾကည့္ႏိုင္ သည့္ C e l l u l a r T r a i l c a m တပ္ ဆင္ ထား မႈ အ ေျခ အ ေန အား ပို မို ေကာင္း မြန္ ေသာ ေန ရာ သို႔ ေျပာင္း ေ႐ႊ႕ တပ္ ဆင္ႏိုင္ ေရး ေန ရာ ေ႐ြး ခ်ယ္ ရန္ သြား ေရာက္ စဥ္ မုံ ႐ြာ – ယာ ႀကီး – က ေလး ဝ ကား လမ္း ၊ မိုင္ တိုင္ အ မွတ္ ( ၅ ၄ ) ၊ ေဒ သ အ ေခၚ ေက်ာက္ ေတာင္ ေကြ႕ လမ္း ေဘး အ ေရာက္ တြင္ အ ဆို ပါ သစ္ ေမွာင္ ခို ယာဥ္ မ်ား ကို ေတြ႕ ရွိ ခဲ့ ရ ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း သစ္ ေတာ ဦး စီး ဌာ န မွ သိ ရ သည္ ။

လမ္း ေဘး တြင္ ရပ္ တန႔္ ထား ေသာ အ ဆို ပါ ယာဥ္ ( ၇ ) စီး ေတြ႕ ရွိ ရ သ ျဖင့္ စစ္ ေဆး ေဆာင္ ႐ြက္ စဥ္ ေမာ္ ေတာ္ ယာဥ္ ( ၁ ) စီး မွာ ေမာင္းႏွင္ ထြက္ ေျပး သြား ခဲ့ ေၾကာင္း သစ္ ေတာ ဦး စီး ဌာ န က ဆို သည္ ။

ယင္း အ တြက္ က်န္ ေမာ္ ေတာ္ ယာဥ္ ( ၆ ) စီးႏွင့္ လူ မ်ား အား ထြက္ ေျပးႏိုင္ မႈ မ ရွိ ေစ ရန္ ေသ နတ္ ပစ္ ေဖာက္ ေျခာက္ လွန႔္ ဟန႔္ တား ေသာ္ လည္း လူ အား လုံး ထြက္ ေျပး လြတ္ ေျမာက္ သြား ခဲ့ ေၾကာင္း သစ္ ေတာ ဦး စီး ဌာ န က ဆို သည္ ။

ယင္း အ တြက္ က်န္ ရွိ ခဲ့ ေသာ ေမာ္ ေတာ္ ယာဥ္ မ်ား ကို စစ္ ေဆး ၾကည့္ ရာ တ ရား မ ဝင္ ပိ ေတာက္ ခြဲ သား စု စု ေပါင္း ( ၅ ၀ ) ေခ်ာင္း ( ၆ . ၀ ၅ ၀ ၈ ) တန္ အား ဖမ္း ဆီး ရ မိ ခဲ့ ေၾကာင္း သိ ရ သည္ ။

ဖမ္း ဆီး ရ မိ သည့္ တ ရား မ ဝင္ ပိ ေတာက္ ခြဲ သား မ်ား အား က နီ ၿမိဳ႕ နယ္ ၊ သစ္ ေတာ ဦး စီး ဌာ န သို႔ လႊဲ ေျပာင္း အပ္ႏွံ ခဲ့ ၿပီး ေမာ္ ေတာ္ ယာဥ္ ( ၆ ) စီး ကို က နီ ၿမိဳ႕ မ ရဲ စ ခန္း သို႔ အပ္ႏွံ ခဲ့ ကာ တ ရား ခံ မ်ား ေဖာ္ ထုတ္ ဖမ္း ဆီးႏိုင္ ေရး ေဆာင္ ႐ြက္ လ်က္ ရွိ ေၾကာင္း သစ္ ေတာ ဦး စီး ဌာ န က ဆို ထား သည္ ။

သ တင္း တ မန္

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *