၁ ၄ ႏွစ္ ေအာက္ က ေလး ေတြ ကို အ လုပ္ ေစ ခိုင္း ပါ က ေထာင္ ဒဏ္ ၆ လ ႏွင့္ သိန္း ၁ ၀ ၀ အ ထိ ဒဏ္ ေၾကး ေပး ေဆာင္ ရ မည္ ဟု ေၾက ျငာ လိုက္ ျပီ 

By / 3 days ago / Local News / No Comments
၁ ၄ ႏွစ္ ေအာက္ က ေလး ေတြ ကို အ လုပ္ ေစ ခိုင္း ပါ က ေထာင္ ဒဏ္ ၆ လ ႏွင့္ သိန္း ၁ ၀ ၀ အ ထိ ဒဏ္ ေၾကး ေပး ေဆာင္ ရ မည္ ဟု ေၾက ျငာ လိုက္ ျပီ 

၁ ၄ ႏွစ္ ေအာက္ က ေလး ေတြ ကို အ လုပ္ ေစ ခိုင္း ပါ က ေထာင္ ဒဏ္ ၆ လ ႏွင့္ သိန္း ၁ ၀ ၀ အ ထိ ဒဏ္ ေၾကး ေပး ေဆာင္ ရ မည္ ဟု ေၾက ျငာ လိုက္ ျပီ

လက္ ရွိ ျပ ႒ာန္း ထား သည့္ အ လုပ္ သ မား ဥ ပ ေဒ မ်ား အ ရ အ သက္ ၁ ၄ ႏွစ္ ေအာက္ က ေလး မ်ား ကို လုပ္ ငန္း ခြင္ အ တြင္း ခိုင္း ေစ ျခင္း ရွိ ပါ က ဒဏ္ ေၾကး ေငြ က်ပ္ သိန္း ၅ ၀ ႏွင့္ ေထာင္ ဒဏ္ ၃ လ ထက္ မ ပို ေသာ ျပစ္ ဒဏ္ အ ထိ က် ခံ ႏိုင္ ေၾကာင္း ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒ သ ႀကီး အ လုပ္ ႐ုံ ႏွင့္ အ လုပ္ သ မား ဥ ပ ေဒ စစ္ ေဆး ေရး ဦး စီး ဌာ န တိုင္း ဦး စီး မႉး ဦး ေက်ာ္ ေက်ာ္ ထြန္း က ေျပာ သည္ ။

အ ဆို ပါ ကိ စၥ ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ စက္ တင္ ဘာ လ ၁ ၂ ရက္ က ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒ သ ႀကီး လႈိင္ သာ ယာ ၿမိဳ႕ နယ္ ရွိ အ မ်ိဳး သား လုပ္ ငန္း ခြင္ ေဘး အ ႏၲ ရာယ္ ကင္း ရွင္း ေရး ႏွင့္ က်န္း မာ ေရး သင္ တန္း ေက်ာင္းတြင္ ျပဳ လုပ္ က်င္း ပ သည့္ က ေလး အ လုပ္ သ မား ပ ေပ်ာက္ ေရး ဆိုင္ ရာ အ သိ ပ ညာ ေပး ေရးေဟာ ေျပာ ပြဲ အ ခမ္း အ နား အ ၿပီး မီ ဒီ ယာ မ်ား ေမး ျမန္း ရာ တြင္ ျပန္ လည္ ေျဖ ၾကား ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

“ ၁ ၄ ႏွစ္ ေအာက္ က လုံး ဝ ကို ခိုင္း လို႔ မ ရ တာ ဗ် ။

ေတြ႕ ရွိ ရင္ ဌာ န ဥ ပ ေဒ နဲ႔ အ ေရး ယူ ပါ တယ္ ။

ဆိုင္ အ လုပ္ ဌာ န ေတြ ဆို ၁ ၄ ႏွစ္ ေအာက္ ကို ခိုင္း တယ္ ။

ခိုင္း ၿပီး ေတာ့ သတ္ မွတ္ ထား တဲ့ စာ ႐ြက္ စာ တမ္း ေတြ ရွိ တယ္ ။

ဥ ပ ေဒ မ လိုက္ နာ ဘူး ဆို ရင္ သိန္း ၅ ၀ ေထာင္ ဒဏ္ သုံး လ အ စ ရွိ သ ျဖင့္ ခ် လို႔ ရ တဲ့ ျပစ္ မႈ ျပစ္ ဒဏ္ ေတြ ရွိ ပါ တယ္ ။

အ လား တူ ပဲ အ လုပ္ ႐ုံ ဥ ပ ေဒ မွာ ဆို ရင္ ပုဒ္ မ ၈ ၅ အ ရ ေထာင္ ဒဏ္ ေငြ ဒဏ္ ရွိ ပါ တယ္ ။

ေထာင္ ဒဏ္ သုံး လ နဲ႔ ေငြ ဒဏ္ သိန္း ႏွစ္ ဆယ္ ခ် မွတ္ လို႔ ရ တဲ့ ျပစ္ မႈ ျပစ္ ဒဏ္ ရွိ ျပီး သား ပါ ။

ဒါ ေပ မဲ့ ျပစ္ ဒဏ္ ခ် မွတ္ တာ က ေတာ့ တ ရား သူ ႀကီး ရဲ႕ ဆင္ ျခင္ တုံ တ ရား အ ေပၚ မူ တည္ တာ ေပါ့ ေနာ္ ” ဟု ဦး ေက်ာ္ ေက်ာ္ ထြန္း က ေျပာ သည္ ။

အ သက္ ၁ ၄ ႏွစ္ ေအာက္ က ေလး ကို ဆိုင္ မ်ား ႏွင့္ အ လုပ္ ဌာ န မ်ား တြင္ ခိုင္း ေစ ျခင္း ရွိ ပါ က ၂ ၀ ၁ ၆ ခုႏွစ္ ၊ ဆိုင္ မ်ား ႏွင့္ အ လုပ္ ဌာ န မ်ား ဥ ပ ေဒ ပုဒ္ မ ၂ ၇ အ ရ ျပစ္ မႈ ထင္ ရွား စီ ရင္ ျခင္း ခံ ရ ပါ က ေျခာက္ လ ထက္ မ ပို သည့္ ေထာင္ ဒဏ္ ျဖစ္ ေစ ၊ အ နည္း ဆုံး က်ပ္ သိန္း ၅ ၀ မွ အ မ်ား ဆုံး က်ပ္ သိန္း ၁ ၀ ၀ အ ထိ ေငြ ဒဏ္ ျဖစ္ ေစ ဒဏ္ ႏွစ္ ရပ္ လုံး ျဖစ္ ေစ ျပစ္ မႈ ျပစ္ ဒဏ္ ခ် မွတ္ ခံ ရ ႏိုင္ ေၾကာင္း ျပ ႒ာန္း ထား သည္ ။

ထို႔ အ ျပင္ ၁ ၉ ၅ ၁ ခုႏွစ္ ၊ အ လုပ္ ႐ုံ မ်ား အက္ ဥ ပ ေဒ ကို ျပင္ ဆင္ သည့္ ဥ ပ ေဒ ပုဒ္ မ ၈ ၅ အ ရ ျပစ္ မႈထင္ ရွား စီ ရင္ ခံ ရ ပါ က အ နည္း ဆုံး ေငြ က်ပ္ သိန္း ၂ ၀ ျဖစ္ ေစ ၊ သုံး လ ထက္ မ ပို ေသာ ေထာင္ ဒဏ္ ျဖစ္ ေစ ၊ သို႔ မ ဟုတ္ ဒဏ္ ႏွစ္ ရပ္ စ လုံး ျဖစ္ ေစ ျပစ္ မႈ ျပစ္ ဒဏ္ ခ် မွတ္ ခံ ရ ႏိုင္ ေၾကာင္း ျပ ႒ာန္း ထား သည္ ။

လက္ ရွိ တြင္ ဆိုင္ မ်ား ၊ ကုန္ သြယ္ ဌာ န ႏွင့္ အ မ်ား ေပ်ာ္ ႐ႊင္ ေရး အ လုပ္ ဌာ န မ်ား စ သည္ တို႔ ၌ အ သက္ ၁ ၄ ႏွစ္ မ ျပည့္ သူ မ်ား ကို အ လုပ္ လုပ္ ခြင့္ မ ျပဳ ေရး ကို ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒ သ ႀကီး က ေလး အ လုပ္သ မား ပ ေပ်ာက္ ေရး ေကာ္ မ တီ ၊ က ေလး အ လုပ္ သ မား ပ ေပ်ာက္ ေရး ဆိုင္ ရာ အ သိ ပ ညာ ေပး ေရး ႏွင့္ စြမ္း ေဆာင္ ရည္ ျမႇင့္ တင္ ေရး လုပ္ ငန္း ေကာ္ မ တီ တို႔ က အ သိ ပ ညာ ေပး ေဆာင္ ႐ြက္ ေန ျခင္း မ်ားရွိ ေၾကာင္း ဆို သည္ ။

ထို သို႔ စက္ ႐ုံ အ လုပ္ ႐ုံ မ်ား တြင္ အ သက္ ၁ ၄ ႏွစ္ မ ျပည့္ သည့္ က ေလး မ်ား ကို ခိုင္း ေစ ျခင္း မ ရွိ ေၾကာင္း ၊ ၎ အ ျပင္ အ သက္ ၁ ၄ ႏွစ္ ျပည့္ ျပီး သည့္ က ေလး အ လုပ္ သ မား အ ေျခ အ ေန ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ အ လုပ္ ရွင္ ဘက္ က ေဆာင္ ႐ြက္ ရ မည့္ အ ခ်က္ မ်ား ကို အ မွန္ တ ကယ္ ဥ ပ ေဒ အ တိုင္း လုပ္ ေဆာင္ မႈ ရွိ မ ရွိ ကို လုပ္ ငန္း ရွင္ မ်ား ဘက္ လုပ္ ေဆာင္ သည့္ အ ခါ အ စိုး ရ ဌာ န ဘက္ က ကူ ညီ ေဆာင္ ႐ြက္ ေပး ေစ လို ေၾကာင္း ေဆြး ေႏြး ပြဲ တက္ ေရာက္ လာ သည့္ W e i j i e ( M y a n m a r ) အ ထည္ ခ်ဳပ္ စက္ ႐ုံ ၏ အ ထြေ ေထြ မန္ ေန ဂ်ာ ဦး ကို ကို ႏိုင္ က ေျပာ သည္ ။

“ စက္ ႐ုံ ပိုင္း ၊ လုပ္ ငန္း ရွင္ ပိုင္း က ေတာ့ က ေလး လုပ္ သား ေတြ ကို မ ခန႔္ မိ ေအာင္ ပ ညာ ေပး မယ္ ။

တ ကယ္ လို ့ခန႔္ မိ ခဲ့ တယ္ ဆို ရင္ ထဲ ထဲ ဝင္ ဝင္ ဒီ က ေလး အ တြက္ ကို အ ေရး တ ယူ ပံ့ ပိုး ေပး မႈ ေတြ လုပ္ ေဆာင္ ေပး ဖို႔ လို အပ္ ပါ တယ္ ။

ဒါ က လည္း အ စိုး ရ ဘက္ က ကူ ညီ ပံ့ ပိုး မႈ ေတြ လို ပါ တယ္ ” ဟု ဦး ကို ကို ႏိုင္ က ေျပာ သည္ ။

ဆိုင္ မ်ား ၊ အ လုပ္ ဌာ န မ်ား ႏွင့္ အ မ်ား ေပ်ာ္ ႐ႊင္ ေရး အ လုပ္ ဌာ န မ်ား စ သည္ တို႔ ၌ က ေလး အ လုပ္ သ မား လုပ္ ကိုင္ နေ ေၾကာင္း သိ ရွိ ပါ က သက္ ဆိုင္ ရာ နယ္ ေျမ မ်ား ရွိ အ လုပ္ ႐ုံ ႏွင့္ အ လုပ္ သ မား ဥ ပ ေဒ စစ္ ေဆး ေရး ဦး စီး ဌာ န လက္ ေအာက္ ရွိ တိုင္း ႐ုံး မ်ား ၊ စက္ မႈ ဇုန္ အ လိုက္ ႐ုံး မ်ား ၊ ခ ႐ိုင္ ႐ုံး မ်ား ၊ ၿမိဳ႕ နယ္ ႐ုံး မ်ား စ သည့္ တို႔ တြင္ တိုင္ ၾကား ႏိုင္ ေၾကာင္း အ လုပ္ ႐ုံ ႏွင့္ အ လုပ္ သ မား ဥ ပ ေဒ စစ္ ေဆး ေရး ဦး စီး ဌာ န က ေျပာ သည္ ။

ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ မွာ လုပ္ ငန္း ဝင္ ေန ၾက ရ သည့္ က ေလး ငယ္ ေပါင္း ၁ ၄ သိန္း ေက်ာ္ ရွိ ၿပီး ၄ သိန္း ေက်ာ္ ခန႔္မွာ အ ႏၲ ရာယ္ ရွိ သည့္ အ လုပ္ မ်ား တြင္ လုပ္ ကိုင္ ေန ရ ေၾကာင္း အ လုပ္ သ မား ၫႊန္ ၾကား ေရး ဦး စီး ဌာ န ၏ ၂ ၀ ၁ ၈ ခုႏွစ္ ပ ထ မ ေလး ပတ္ အ တြက္ ႏွစ္ စဥ္ လုပ္ သား အင္ အား စစ္ တမ္း အ စီ ရင္ ခံ စာ ထုတ္ ျပန္ ခ်က္ အ ရ သိ ရ သည္ ။

စိုင္း ဟန္

ေလး စား မွု ျဖင္႔ ခ ရက္ ဒစ္

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *