လုိင္း ေပၚ ပ်ံ႕ ေန သည့္ တ ရား မ ဝင္ ထုိင္း ပု စြန္ မ်ား ကုိ F D A စ တင္ စစ္ ေဆး ၊ ေဖာ္ မ လင္ မ်ား ေတြ႔ ရွိ 

By / 6 days ago / Local News / No Comments
လုိင္း ေပၚ ပ်ံ႕ ေန သည့္ တ ရား မ ဝင္ ထုိင္း ပု စြန္ မ်ား ကုိ F D A စ တင္ စစ္ ေဆး ၊ ေဖာ္ မ လင္ မ်ား ေတြ႔ ရွိ 

လုိင္း ေပၚ ပ်ံ႕ ေန သည့္ တ ရား မ ဝင္ ထုိင္း ပု စြန္ မ်ား ကုိ F D A စ တင္ စစ္ ေဆး ၊ ေဖာ္ မ လင္ မ်ား ေတြ႔ ရွိ

၉ / ၉ / ၂ ၀ ၁ ၉ ရက္ ေန႔ ၊ သ တင္း ေပး တိုင္ ၾကား မႈ ႏွင့္ လမ္း ၫႊန္ မႈ အ ရ ေမာ္ လ ၿမိဳင္ ေက်ာက္ မီး ေသြးရံု ငါး ပု ဇြန္ လက္ ကား ဒိုင္ မ်ား သို႔ ေရာက္ ရွိ ျဖန္႔ ခ်ီ လ်က္ ရွိ ေသာ ငါး ပု ဇြန္ မ်ား တြင္ အ ႏၲ ရာယ္ ရွိ အ စားအ ေသာက္ တြင္ ထည့္ သံုး ရန္ ခြင့္ မ ျပဳ ထား ေသာ တာ ရွည္ ခံ ဓါ တု ေဆး ရည္ မ်ား ထည့္ သြင္း သံုး စြဲထား ျခင္း ရွိ မ ရွိ ေရွာင္ တ ခင္ စစ္ ေဆး မႈ တစ္ ခု ကို ျပဳ လုပ္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

ၿမိဳ႕နယ္အစာေဆးဝါးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ျပည္နယ္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး mobile lab van ႏွင့္အတူ မိမိတို႔ အဖြဲ႕သားမ်ား ကြင္းဆင္း နမူနာယူ ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ား တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

နယ္ စံု မွ ေရာက္ ရွိ လာ ေသာ ငါး ပု ဇြန္ မ်ား အိမ္ နီး ခ်င္း ထိုင္း ႏိုင္ ငံ မွ တင္ သြင္း လာ သည္ ဟု ဆို ေသာ ငါး ပု ဇြန္ မ်ား မ်ိဳး စံု ေတြ႕ ရွိ ရ ၿပီး ငါး ပု ဇြန္ ဒိုင္ ၁ ၅ ဆိုင္ မွ သံ သ ယ ရွိ န မူ နာ ၁ ၃ မ်ိဳး န မူ နာ ရ ယူ စစ္ ေဆး ခဲ့ ရာ မွာ ဆိုင္ ၄ ဆိုင္ ( စစ္ ေဆး ခ်ိန္ မွာ ၎ ၄ ဆိုင္ သာ ငါး ႏွပ္ ငါး က်န္ ရွိ ) ရွိ ငါး ႏွပ္ ငါး အ မယ္ အား လံုး မွာ တာ ရွည္ ခံ F O R M AL I N ေဖာ္ မ လင္ ထည့္ သြင္း သံုး စြဲ ထား ေျကာင္း ဓါတ္ ခြဲ စစ္ ေဆး အတည္ ျပဳ ခ်က္ အ ရ အ တူ လိုက္ ပါ လာ ေသာ ပူး ေပါင္း အ ဖြဲ႕ ၏ ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ ျဖင့္ ငါး ပိႆာ ခ်ိန္ ၁ ၈ ၀ ကို သိမ္း ဆည္း ၊ ဆိုင္ ရွင္ မ်ား ကို ခံ ဝန္ ေရး ထိုး ေစ ျပီး စား သံုး ရန္ မ သင့္ အ ဆို ပါ ငါး ႏွပ္ မ်ား ကို မု ေယာင္း အ မွိုက္ က်င္း သို႔ ပို႔ ေဆာင္ ဖ်က္ ဆီး မႈ ျပဳ လုပ္ ခဲ့ ပါ သည္ ။

ပူး ေပါင္း စစ္ ေဆး မႈ ျပဳ ခဲ့ ေသာ ဌာ န ဆိုင္ ရာ မ်ား ႏွင့္ ပူး ေပါင္း အ ဖြဲ႕ ကို မိ မိ တို႔ အ က်ိဳး အ ျမတ္ အ တြက္ ပ ဓါ န မ ထား ဆံုး ရွံုး ခံ ၿပီး ပူး ေပါင္း ကူ ညီ ေပး ပါ ေသာ ငါး ပု ဇြန္ ဒိုင္ လုပ္ ငန္း ရွင္ မ်ား ကို ေက်း ဇူး တင္ ပါ ေၾကာင္း … ငါး ပု ဇြန္ မ်ား တာ ရွည္ ခံ ဖို႔ အ တြက္ ဝိ သ မ စီး ပြါး ေရး သ မား မ်ား က သိ လို႔ ျဖစ္ ေစ တ မင္ သက္ သက္ ျဖစ္ ေစ ျပည္ သူ မ်ား ေဘး ကင္း ေရး ကို အ ေလး မ မူ ပဲ ခြင့္ မ ျပဳ ထား ေသာ ေဖာ္ မ လင္ ဓါ တု ေဆး ရည္ မ်ား သံုး စြဲ တတ္ ၾက ပါ တယ္ ။

ျမန္ ျမန္ ပုပ္ သိုး လြယ္ ေသာ ပင္ လယ္ စာ ငါး ပု ဇြန္ မ်ား မွာ လည္း သံုး စြဲ လာ ၾက ပါ တယ္ ။

ယ ေန႔ ျဖစ္ စဥ္ မွာ လက္ ရွိ ဒိုင္ မ်ား မွ f o r m a l i n အ သံုး ျပဳ ျခင္း အ ေန အ ထား သံ သ ယ အ ျဖစ္ မ ေတြ႕ ရွိ ေသာ္ ျငား လည္း ငါး မ်ား စ တင္ ဖမ္း ဆီး ပို႔ ေဆာင္ သယ္ ယူ ရာ တစ္ ေလွ်ာက္ မွာ တ နည္း နည္း နဲ႔ ထည့္ သြင္း ခဲ့ ေသာ အ ေန အ ထား မ်ိဳး ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ပ ထ မ အ ႀကိမ္ ျဖစ္ တဲ့ အ တြက္ စီ မံ ခန္႔ ခြဲ မႈ နည္း လမ္း နဲ႔ အ ေရး ယူ ေဆာင္ ရြက္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး မူ ရင္း ထည့္ သြင္း လာ ႏိုင္ ေသာ ျဖစ္ ႏိုင္ ေခ် ေဖါက္ သည္ တင္ သြင္း သည့္ ေန ရာ မ်ား ကို ေဖၚ ထုတ္ ဆက္ လက္စံု စမ္း ေဆာင္ ရြက္ သြား ပါ မည္ ။

ေနာင္ တြင္ ယ ခု အ ေန အ ထား မ်ိဳး ဆက္ လက္ ေတြ႕ ရွိ ပါ က ထိ ေရာက္ ျပင္း ထန္ ေသာ အ ေရး ယူ မႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္ သြား ပါ မည္ ။

ကိုယ့္ ျပည္ နယ္ အ တြင္း ရွိ ျပည္ သူ မ်ား ေဘး ကင္း ေရး အ တြက္ အား ထုတ္ ေဆာင္ ရြက္ သြား မွာ ျဖစ္ သ လို ျပည္ သူ မ်ား ဘက္ က လည္း တာ ဝန္ သိ စြာ ျဖင့္ တိ က် ေသ ခ်ာ ေသာ သ တင္း ေပး ပူး ေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ ၾက ပါ ရန္ ေလး စား စြာ တင္ ျပ တ္ိုက္ တြန္း အပ္ ပါ သည္ ။

T t s , Z N . H ( ေလး စား မႈ ျဖင့္ ခ ရက္ ဒစ္ )

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *