မုတ္ သံ ေလ ဆုတ္ ခြာ ခ်ိန္ တြင္ မုိး ႀကဳိး ႏွင့္ ေလ ျပင္း အ ႏၱ ရာယ္ မ်ား သ တိ ထား သင့္ ( ဦး ထြန္း လြင္ ) 

By / 6 days ago / Local News / No Comments
မုတ္ သံ ေလ ဆုတ္ ခြာ ခ်ိန္ တြင္ မုိး ႀကဳိး ႏွင့္ ေလ ျပင္း အ ႏၱ ရာယ္ မ်ား သ တိ ထား သင့္ ( ဦး ထြန္း လြင္ ) 

မုတ္ သံ ေလ ဆုတ္ ခြာ ခ်ိန္ တြင္ မုိး ႀကဳိး ႏွင့္ ေလ ျပင္း အ ႏၱ ရာယ္ မ်ား သ တိ ထား သင့္ ( ဦး ထြန္း လြင္ )

အ ေနာက္ ေတာင္ မုတ္ သုံ ေလ သည္ စက္ တင္ ဘာ ၁ ၃ ရက္ က စ တင္ ၍ ျမန္ မာ ႏုိင္ ငံ ေျမာက္ ပိုင္း မွ ဆုတ္ ခြာ ႏုိင္ ၿပီး ဆုတ္ ခြာ ရာ လမ္း ေၾကာင္း တစ္ ေလွ်ာက္ မုိး ႀကိဳး ပစ္ ျခင္း ႏွင့္ ေလ ျပင္း တိုက္ ခတ္ ျခင္းမ်ား တစ္ ေက်ာ့ ျပန္ က် ေရာက္ လာ ႏုိင္ ၍ သ တိ ျပဳ ေန ႏုိင္ ရန္ မုိး ေလ ၀ သ ပ ညာ ရွင္ ေဒါက္ တာ ထြန္းလြင္ ႏွင့္ မုိး ေလ ၀ သ ႏွင့္ ဇ လ ေဗ ဒ ၫႊန္ ၾကား မႈ ဦး စီး ဌာ န က သ တိ ေပး သည္ ။

မုိး တိမ္ ေတာင္ အ ႏၲ ရာယ္ ျဖစ္ သည့္ မုိး ႀကိဳး ပစ္ ျခင္း ၊ ေန ရာ ကြက္ မုိး ႀကီး ျခင္း ႏွင့္ ေလ ျပင္း တိုက္ ခတ္ ျခင္း တို႔ သည္ အ ေနာက္ ေတာင္ မုတ္ သုံ ေလ ျမန္ မာ ႏုိင္ ငံ သုိ႔ ၀င္ ေရာက္ ခ်ိန္ ႏွင့္ ျပန္ လည္ ထြက္ ခြာ ခ်ိန္တြင္ အ မ်ား ဆုံး ျဖစ္ ပြား ၿပီး မုန္ တိုင္း ေဘး ထက္ ပုိ ေသာ လူ ႏွင့္ တိ ရစၧာန္ ေသ ဆုံး မႈ ၊ ပ်က္ စီး ထိ ခုိက္ မႈကုိ ႏွစ္ စဥ္ ႀကံဳ ေတြ႕ ေန ရ သည္ ။

‘‘ မုတ္ သုံ အ ၀င္ ကုိ ျပန္ သ တိ ရ ပါ ။

ဘာ ေတြ ျဖစ္ ခဲ့ လဲ ဆုိ တာ ။

မုတ္ သုံ ျပန္ ဆုတ္ ရင္ လည္း ေလ ျပင္း ေဘး ၊ မုိး ႀကိဳး ေဘး ေတြ က သိပ္ အ ႏၲ ရာယ္ ႀကီး ပါ တယ္ ’’ ဟု မုိး ေလ ၀ သ ပ ညာ ရွင္ ေဒါက္ တာ ထြန္း လြင္ က ေျပာ သည္ ။

အ ေနာက္ ေတာင္ မုတ္ သုံ ေလ သည္ ႏွစ္ စဥ္ ေမ လ ဆန္း က စ တင္ ၍ ျမန္ မာ ႏုိင္ ငံ ေတာင္ ပိုင္း ေဒ သ ( တ န သၤာ ရီ တိုင္း ေဒ သ ႀကီး ) မွ စ တင္ ၀င္ ေရာက္ ၿပီး ျမစ္ ၀ ကြၽန္း ေပၚ ေဒ သ ၊ အ လယ္ ပိုင္း ေဒ သ ႏွင့္ ေျမာက္ ပိုင္း ေဒ သ မ်ား သုိ႔ ဆင့္ ကဲ ဆင့္ ကဲ ၀င္ ေရာက္ သည္ ။

၀င္ ေရာက္ စဥ္ က မုိး ႀကိဳး ပစ္ ျခင္း ႏွင့္ ေလ ျပင္း တိုက္ ခတ္ ျခင္း မ်ား ေၾကာင့္ အ နည္း ဆုံး လူ ၇ ၀ ခန္႔ ေသဆုံး ၿပီး ေန အိမ္ ေသာင္း ခ်ီ ၍ ပ်က္ စီး ခဲ့ ေၾကာင္း ေဘး အ ႏၲ ရာယ္ စီ မံ ခန္ ႔ခြဲ မႈ ဦး စီး ဌာ န ၫႊန္ ၾကား ေရး မွဴး ေဒၚ ျဖဴ လဲ့ လဲ့ ထြန္း က ေျပာ သည္ ။

ယ ခု အ ခါ အ ေနာက္ ေတာင္ မုတ္ သုံ ေလ သည္ စက္ တင္ ဘာ ၁ ၃ ရက္ က စ ၍ ျမန္ မာ ႏုိင္ ငံ ေျမာက္ ပုိင္း မွ ဆုတ္ ခြာ ႏုိင္ ၿပီး စက္ တင္ ဘာ လ လယ္ ခန္႔ တြင္ ျမန္ မာ ႏုိင္ ငံ အ လယ္ ပိုင္း ၊ လ ကုန္ ခန္႔ တြင္ ျမစ္ ၀ ကြၽန္း ေပၚ ေဒ သ သုိ႔ ေရာက္ ရွိ ႏုိင္ ေၾကာင္း ပ ညာ ရွင္ ႏွင့္ သက္ ဆိုင္ ရာ ဌာ န က ခန္႔ မွန္း ထား သည္ ။

ျပန္ လည္ ဆုတ္ ခြာ ခ်ိန္ တြင္ မုိး တိမ္ ေတာင္ ေဘး အ ထူး သ တိ ျပဳ ေန ထိုင္ ရန္ ပ ညာ ေပး လုပ္ ငန္း မ်ား လုပ္ ေဆာင္ နေ ေၾကာင္း ေဒၚ ျဖဴ လဲ့ လဲ့ ထြန္း က ေျပာ သည္ ။

အ ေနာက္ ေတာင္ မုတ္ သုံ ေလ ဆုတ္ ခြာ ခ်ိန္ ျဖစ္ ၍ မုိး ႀကိဳး ေဘး ႏွင့္ ေလ ျပင္း ေဘး သ တိ ျပဳ ရန္ လုိ အပ္ခ်ိန္ တြင္ စက္ တင္ ဘာ လ လယ္ အ တြင္း ဘ ဂၤ လား ပင္ လယ္ ေအာ္၌ ေလ ဖိ အား နည္း ရပ္ ၀န္း တစ္ ႀကိမ္ ျဖစ္ ႏုိင္ ၿပီး မုန္ တိုင္း ငယ္ အ ဆင့္ အ ထိ ေရာက္ ရွိ ႏုိင္ ေၾကာင္း မုိး ေလ ၀ သ ႏွင့္ ဇ လ ေဗ ဒ ၫႊန္ ၾကား မႈဦး စီး ဌာ န က သ တင္း ထုတ္ ျပန္ ထား သည္ ။

7 D a y D a i l y ( ေလး စား မႈ ျဖင့္ ခ ရက္ ဒစ္ )

Realman

The author didn't add any Information to his profile yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *