အ ကု သိုလ္ ကင္း ကင္း နဲ႔ အိမ္ မွာ ႂကြက္ မ ေန ႏိုင္ ေအာင္ လုပ္ ဖို႔ မွ် ေဝ ေပး လိုက္ ပါ တယ္

1 hour ago / 0 comments

အ ကု သိုလ္ ကင္း ကင္း နဲ႔ အိမ္ မွာ ႂကြက္ မ ေန ႏိုင္ ေအာင္ လုပ္ ဖို႔ မွ် …

က မာၻ ႀကီး သ ဘာ ဝ ေဘး အ ႏၲ ရာယ္ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ဘာ ေၾကာင့္ က် ေရာက္ ေန တာ လဲ…။

2 hours ago / 0 comments

က မာၻ ႀကီး သ ဘာ ဝ ေဘး အ ႏၲ ရာယ္ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ဘာ ေၾကာင့္ က် …

လွပသေလာက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အာ့အိုကီဂါဟာရ (青木ヶ原) ေခၚ sucideေတာအုပ္

5 hours ago / 0 comments

လွပသေလာက္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အာ့အိုကီဂါဟာရ (青木ヶ原) ေခၚ sucideေတာအုပ္ ေတာအဝင္တြင္ “ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး” ႏွင့္ ”ကေလးေတြနဲ႔ ကိုယ့္မိသားစုအေၾကာင္းကို ေသခ်ာျပန္ေတြးၾကည့္ပါဦး”ဟု သတိေပးခ်က္ေရးသားထားသည့္ ေတာအုပ္တစ္ခု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္တည္ရွိပါသည္။ …

တြဲဖက္ စားသုံးျခင္း အားျဖင့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္တဲ့ အစားအစာမ်ား

5 hours ago / 0 comments

တြဲဖက္ စားသုံးျခင္း အားျဖင့္ က်န္းမာေရး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္တဲ့ အစားအစာမ်ား တြဲဖက္ စားသုံးတဲ့ အခါ တည့္ပါ့ မလားဆိုတဲ့ အေတြး မ်ိဳးနဲ႔ စိုးရိမ္ ပူပန္ၿပီး …

မိ မိ ကိုယ္ မိ မိ ေသ ဒါဏ္ အ မိန္႔ ခ် မွတ္ ေသာ မ ေကြး မင္း ႀကီး ဦး ၾကာ ဥ ႏွင့္ မင္း တုန္း မင္း ႀကီး

18 hours ago / 0 comments

မိ မိ ကိုယ္ မိ မိ ေသ ဒါဏ္ အ မိန္႔ ခ် မွတ္ ေသာ မ ေကြး မင္း ႀကီး …

ဆ ရာ ႀကီး သ ခင္ ကုိယ္ ေတာ္ မႈိင္း ႏွင့္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္း

22 hours ago / 0 comments

ဆ ရာ ႀကီး သ ခင္ ကုိယ္ ေတာ္ မႈိင္း ႏွင့္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္း ေအာင္ ဆန္း မ …